گواهی نامه تضمین کیفیت

 

«گواهی نامه تضمین کیفیت بتن آماده استاندارد»

مشخصات پروژه:

شهرداری منطقه:          پلاک ثبتی:                 شماره پروانه ساختمانی:             مسکونی اداری تجاری

نوع سازه: بتنی فلزی             مساحت زیربنا:      مترمربع.

تعدادطبقات:                  مالک:             مجری:                  مهندس ناظر:

آدرس پروژه:

مشخصات بتن:

حجم بتن                      مترمکعب        رده مقاومتی:        مقاومت فشاری:           عضو سازه ای(فونداسیون سقف ستون )

کارت اطلاعات پیمانه براساس:

شن kg .ماسه طبیعی kg.ماسه شکسته kg.سیمان kg. نوع سیمان:

اسلامپ: دمای بتن: وزن مخصوص:

این شرکت متعهد میگرددبراساس قراردادمنعقد شده بشماره مورخه بتن مورد نیازرا مطابق باآیین نامه های معتبر تولید و

نسبت به تحویل به خریداراقدام نماید وفقط نتایج مقاومت فشاری نمونه ها که براساس شیت آزمایشگاهی موردتأیید مؤسسه استانداردکه درمحل

تولید بتن ویا درمحل تخلیه که درحضورنمایندگان خریداروتولیدکننده انجام گرفته باشد ملاک عمل قرارخواهد نمود.

نام ونام خانوادگی مدیرعامل:

مهروامضا