قوانین مربوط به آزمایشگاه بتن

قوانین مربوط  به آزمایشگاه بتن ونحوه نظارت برفعالیت آنها درسطح استان البرز
مفاد قانونی :
1- ماده 9قانون سازمان ملی استاندارد ومصوبه شماره 79880/ت30891ه مورخه 84/12/23 هیئت وزیران ،نظارت براستانداردهای اجباری مصالح ساختمانی درکلیه مراحل تولید وتوزیع ومصرف میباشد.
2- ماده 9مصوبه یادشده مسئولیت نظارت براستاندارد های اجباری وآیین نامه مذکور به عهده سازمان ملی استاندارد ایران میباشد.
3- بند 8ماده 3قانون سازمان ملی استاندارد ،آزمایش وتطبیق نمونه کالا با استانداردهای مربوطه ، اعلام مشخصات واظهارنظر مقایسه وصدورگواهی های لازم جزء وظایف سازمان میباشد.
4- تبصره 3ماده 3قانون سازمان ملی استاندارد:آزمایشگاههایی که تاییدیه لازم ازسازمان ملی استاندارد دریافت نموده باشدمیتوانند دررابطه با تطبیق ویژگیهای کالا با استانداردملی مربوط اظهارنظر نمایند.
5- تبصره 4آزمایشگاههای سازمان ملی استاندارد درزمینه تعیین ویژگیهای کالا ومقایسه آن با استانداردهای مربوط وتنظیم کردن(کالیبره)وسایل سنجش ،به عنوان آزمایشگاههای مرجع درکشور شناخته میشوند.
6- تبصره 5ماده سازمان ملی استاندارد :سازمان ملی استاندارد تنها مرجع رسمی برای تایید صلاحیت شرکتها ومؤسسات بازرسی کننده داخل وخارجی است.
7- درقانون اساسی آزادی وحق انتخاب ازحقوق شهروندان است وکسی حق سلب اینگونه آزادیها واختیارات را نخواهد داشت(بخشی ازآیین نامه اجرایی ماده123قانون نظام مهندسی ساختمان به تاریخ 1393/10/10)،نظام مهندسی ساختمان صرفاً موظف است برحسن انجام خدمات مهندسی اعضا خود نظارت نمایند.
8- بند 5-1-5-1 (مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان)کنترل ویژگیهای مواد ومصالح وفرآورده های ساختمانی وتطابق آن با استانداردهای مربوط،اعلام مشخصات واظهارنظر مقایسه ای وبا سازمان استاندارد با آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده ازسوی آن سازمان ازطریق پروانه کاربرد نشان استاندارد است.
آزمایشگاههای خدمات فنی بتن به دوگروه ذیل تقسیم بندی میگردند:
7-1)آزمایشگاههای بازرسی تحت عنوان شرکت بازرسی بتن.
7-2)آزمایشگاههای همکار استاندارد.

مقالات دیگر...

درباره انجمن:

anjoman betonانجمن بتن استان البرز با  كوشش درجهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوني اعضاء از طريق ايجاد زمينه هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن و همچنین جمع آوري اطلاعات،بررسي وتحقيق درباره مشكلات ، شناخت ونيازهاي واولويتهای صنعت ساختمان تاسیس گردیده است. برنامه ريزي براي تأمين نيازهاي صنفي، آموزش،توسعه وگسترش فعاليتها و كوشش درارتقاءبهره وري منابع و ظرفيت توليد،انتقال نوآوري تكنولوژيك از دیگر اهداف این انجمن می باشد.

اوقات شرعی

تماس با ما

انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن

آماده وقطعات بتنی استان البرز 

آدرس: كرج، مهرويلا، خيابان درختي،

بلوارشهيد حدادي،نبش كوكب شرقي

ساختمان آريا، طبقه سوم واحد شش

  تلفن تماس:33526087 و 33523027

  ايميل:     info@anjomanbeton.com 

                                                                                                                                                                                              

شما اینجا هستید: صفحه نخست مجموعه قوانين دستورالعمل ها