آیین نامه اجرایی استفاده ازمصالح ساختمانی استاندارددراستان البرز

معاونت محترم فنی وعمرانی استانداری البرز طی نامه مورخه 20/09/1391به فرمانداران تابعه استان،شهرداریهای تابعه استان،نظام مهندسی ودستگاههای اجرایی استان آیین نامه اجرایی استفاده ازمصالح وفرآورده های ساختمانی استاندارد درساخت وسازهاوفعالیت های عمرانی استان البرز را ابلاغ نمود.متن این آیین نامه بشرح ذیل میباشد:

 

1- هدف

هدف ازتدوین این آیین نامه اجرایی:اجرای تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 79880/ت30891/ه مورخه 23/12/1384 و قانون ارتقاءکیفی تولید خودرووسایرتولیدات صنعتی مصوب 5/3/1389 مجلس شورای اسلامی.

2-دامنه کاربرد

دامنه کاربرد این آیین نامه برای کلیه دستگاههای اجرایی دولتی،لشگری وکشوری عمومی وغیردولتی به ویژه شهرداریهای درسطح استان البرز میباشد.

3-قوانین ومقررات ذیربط:

3-1: مصوبه شماره 79880/ت30891ه مورخه 23/12/1384 هیأت محترم وزیران.

3-2: قانون اصلاح قوانین ومقررات مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران مصوب سال 1371مجلس شورای اسلامی.

3-3: قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان مصوب سال 1374.

3-4: قانون تعزیرات حکومتی مصوب23/12/1367.

3-5: کلیه قوانین ومقررات ذیربط ساخت وساز شهری وروستایی وصنعتی.

3-6: قانون ارتقاءکیفی تولیدخودرووسایرتولیدات صنعتی مصوب5/3/1389 Kamagra مجلس شورای اسلامی.

4-مسئولیت اجرا

مسئولیت اجرای این آیین نامه برعهده اداره کل استاندارد استان البرز است وکلیه سازمانها ونهادهای مرتبط با ساخت وساز شهری، روستایی صنعتی درمحدوده استان البرز شامل اداره کل صنعت ،معدن وتجارت،اداره کل راه وشهرسازی ،سازمان نظام مهندسی،شهرک صنعتی ،بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداری ها،فرمانداری ها ,بخشداریهای استان البرز موظف به همکاری بااداره کل مزبور میباشند.

5-صطلاحات وتعاریف

مصوبه هیأت وزیران:مصوبه شماره 79880/ت30891ه مورخه 23/12/1384هیأت محترم وزیران که شامل آیین نامه نظارت براستانداردهای اجباری درمراحل تولید،توزیع ومصرف مصالح ساختمانی میباشد.

قانون ارتقاءکیفی:قانون ارتقاءکیفی تولیدخودرو،وسایرتولیدات صنعتی مصوب 5/3/1389 مجلس شورای اسلامی.

مصالح ساختمانی استاندارد:مصالح وفرآورده های مرتبط با ساختمان که تولیدکنندگان آنها دارای پروانه کاربردعلامت استاندارد معتبر میباشند.فهرست فراورده های درپیوست جداگانه ایی توسط اداره کل استاندارد وتحقیقات صنعتی استان البرز قید میگردد.

6 - شرح اقدامات

6-1: کلیه شهرداریها،فرمانداریها،بخشداریهاومدیریت شهرکتهای صنعتی وبنیادمسکن انقلاب اسلامی وسایرمراجع صدورپروانه ساختمانی وکارگاههای صنعتی وکشاورزی درزمان صدورپروانه ساخت،استفاده ازمصالح ساختمانی استانداردراباممهورکردن پروانه ساخت بامضمون «براساس مصوبه هیأت وزیران استفاده ازمصالح ساختمانی استاندارداجباری است»تأییدنمایند وصدورپایان کاروعدم تخلف ساختمان رامنوط به استفاده ازمصالح ساختمانی استاندارددرسازه نمایند.دراین ارتباط مراجع صدورپروانه وشهرداری ها مکلفندآخرین فهرست مصالح ساختمانی مشمول مقررات استاندارداجباری رااز سازمان استاندارد البرز اخذ وبه متقاضیان ارائه نمایندومهندسان ناظرمکلف به کنترل مصالح ساختمانی ودرج مشخصات کامل مصالح بکاررفته درجدول خاص نظارتی میباشند.

6-2:اداره کل استانداردویانماینده شرکتهای بازرسی دارای تأییدصلاحیت ازمؤسسه استانداردمیتوانندنسبت به بازدیددرحین ساخت اقدام ودرصورت مشاهده مواردمغایر،نسبت به اعلام گزارش به شهرداری جهت اعمال قانون اقدام نماید.شهرداری ها وسازمان های نظام مهندسی موظف به همکاری بااداره کل استاندارد میباشد.

تبصره:اداره کل استاندارد وشرکتهای بازرسی وآزمایشگاههای همکار باهماهنگی اداره کل استاندارد میتواننددرهنگام بتن ریزی ازبتن درحال مصرف نمونه گیری نموده ونتیجه آزمایش رابه اداره کل استانداردجهت اقدام مقتضی ارسال نمایند.

6-3: مهندسان محاسب ودفاترطراحی مکلفنددرنقشه های سازه ای علاوه برمحاسبه مقادیر،نسبت به درج رده مقاومتی وشماره استانداردملی بتن ونوع تیرچه مصرفی نیزاقدام نمایند.مسئولیت اجرای این بند برعهده سازمان نظام مهندسی استان البرزوارگانهای ذیربط تأییدکننده وکنترل کننده نقشه ها میباشند.

6-4:استفاده از بتن دست سازدراجرای سازه پروژه هاازجمله فونداسیون،ستون وسقف وهمچنین ساخت تیرچه وبلوک درپای کارمجازنمیباشد.مهندسان ناظرمکلفندبرمصرف واستفاده از مصالح ساختمانی استاندارددرساخت وساز نظارت دقیق نموده ودرگزارشات مرحله ای نظارت،موارد مصرف آنها راهمراه بانام تولیدکننده صریحاً قید نمایند ودرصورت تخلف مالکان ومجریان،نسبت به انعکاس مواردبه شهرداریهاومراجع صادرکننده مجوزساخت واداره راه وشهرسازی اقدام نمایند.

تبصره:درمواردخاص ازقبیل محدودیت حمل ونقل بتن درصورت عدم امکان تأمین بتن آماده مطابق طرح اختلاط ارائه شده توسط مهندس ناظرنسبت به تأمین بتن اقدام شود،مسئولیت کیفیت بتن با مجری میباشد(شیت آزمایش درپرونده الزامی است).

6-5:مالکان ،مجریان ومهندسان ناظر مکلفند براساس قوانین ذیربط نسبت به بازرسی جوش ساختمان های اسلکت فلزی با بیش از 500مترمربع اقدام نمایند.سازمان نظام مهندسی مسئول نظارت براجرای این بند میباشد.

6-6:اداره کل صنعت،معدن وتجارت استان البرز مکلف است نسبت به ابطال مجوزتولیدوسهمیه سوخت وسیمان آندسته ازتولیدکنندگان مصالح ساختمانی دارای مجوز قبل ازتاریخ تصویب نامه که ازابتدای نیمه دوم 1391فاقد پروانه کاربرد علامت استاندارد میباشداقدام نماید.

6-7:اداره کل استاندارداستان البرز مکلف است نسبت به ارائه آخرین اطلاعات درزمینه تولیدکنندگان مصالح ساختمانی استانداردرابه سازمانهاوشهرداریهاوسازمان نظام مهندسی ودستگاههای اجرایی ذیربط وبه روزرسانی آن اطلاع رسانی دراین زمینه اقدام نمایند.

6-8:درصورتیکه فرآورده ای(مصالح ساختمانی)فاقداستانداردملی مربوطه باشنداداره کل استاندارداستان موظف است باهمکاری مؤسسات وسازمانهای مرتبط مانندمرکزتحقیقات ساختمان مسکن نسبت به تهیه ضوابط وشرایط تولیدوتوزیع فرآورده اقدام نمایند.

6-9:مقتضی است درزمان مبادله موافقت نامه های طرحهای عمرانی ،رعایت این آیین نامه لحاظ گردد.

6-10:هرگونه تبلیغات مصالح ساختمانی فاقد پروانه کاربردعلامت استانداردمعتبرمطابق تبصره4ماده شش قانون مؤسسه استانداردوتحقیقات صنعتی ایران وماده 3قانون ارتقاءکیفی تولیدخودرووسایرتولیدات صنعتی مصوب مجلس شورای اسلامی ممنوع بوده واداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان موظف به پیگیری مواردفوق میباشد.

6-11: سازمان نظام مهندسی مطابق مقررات بامهندسان ناظرومجری که ازمفاداین آیین نامه تخلف نمایند،برخوردنماید.

مقالات دیگر...

درباره انجمن:

anjoman betonانجمن بتن استان البرز با  كوشش درجهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوني اعضاء از طريق ايجاد زمينه هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن و همچنین جمع آوري اطلاعات،بررسي وتحقيق درباره مشكلات ، شناخت ونيازهاي واولويتهای صنعت ساختمان تاسیس گردیده است. برنامه ريزي براي تأمين نيازهاي صنفي، آموزش،توسعه وگسترش فعاليتها و كوشش درارتقاءبهره وري منابع و ظرفيت توليد،انتقال نوآوري تكنولوژيك از دیگر اهداف این انجمن می باشد.

اوقات شرعی

تماس با ما

انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن

آماده وقطعات بتنی استان البرز 

آدرس: كرج، مهرويلا، خيابان درختي،

بلوارشهيد حدادي،نبش كوكب شرقي

ساختمان آريا، طبقه سوم واحد شش

  تلفن تماس:33526087 و 33523027

  ايميل:     info@anjomanbeton.com 

                                                                                                                                                                                              

شما اینجا هستید: صفحه نخست مجموعه قوانين بخشنامه ها