وظايف اساسي وعام انجمن

1-كوشش درجهت استيفاي حقوق وخواستهاي مشروع وقانوني اعضاءازطريق ايجادزمينه هاي مساعدبه منظورنيل به اهداف انجمن.

2- جمع آوري اطلاعات،بررسي وتحقيق درباره مشكلات ،شناخت ونيازهاي واولويتها.

3- برنامه ريزي براي تأمين نيازهاي صنفي،آموزش،توسعه وگسترش فعاليتها.

4-كوشش درارتقاءبهره وري منابع وظرفيت توليد،انتقال نوآوري تكنولوژيك.

5- سعي دربهبودكيفيت توليديابررسي،شناخت واستقرارروشهاي نوين كنترل كيفيت.

6- كوشش براي هماهنگي درامورآموزش،ارتقاءمهارت وتأمين نيروي انساني موردنياز،همكاري باوزارت كارواموراجتماعي وسايردستگاههاونهادهاي ذيربط براي انجام آموزشهاي مربوط به حفاظت فني وبهداشت كار.

7- انجام تحقيقات لازم وارائه نظرمشورتي وحقوق درخصوص تهيه لوايح وطرحهاي مربوط به قوانين كاروتأمين اجتماعي ومسائل رفاهي وحقوق قانوني توليدكنندگان بتن آماده وقطعات پيش ساخته بتني به مراجع ذيربط.

8- دريافت وروديه،حق عضويت وكمكهاي مالي داوطلبانه مطابق اساسنامه.

9- همكاري درجهت تأسيس،تقويت وگسترش شركتهاي تعاوني مرتبط باوظايف انجمن به منظوربرخوداري اعضاازتسهيلات بيشتر.

10-حمايت ودفاع ازحقوق ومنافع صنفي وحرفه اي اعضاءازطريق ارائه پيشنهادوجلب پشتيباني مراجع وسازمانهاي دولتي وملي نسبت به هدفهاي انجمن.

11- خريد،فروش وتملك اموال منقول وغيرمنقول انجمن به نام وحساب انجمن مشروط برآنكه به قصدتجارت وجلب نفع نباشد.

12- پيوستن به انجمن هاي صنفي همگن به منظورتشكيل ياعضويت دركانون انجمن هاي صنفي مربوطه پس ازتصويب مجمع عمومي بارعايت مقررات قانوني.

13- همكاري باسايرتشكل هاي صنفي وانجام سايروظايف واختياراتي كه به موجب مقررات قانوني برعهدة انجمنهاي صنفي قرارداده شده ياخواهدشد.

14- قبول مسئوليت وهمكاري باوزارتخانه ها،سازمانهاونهادهاي رسمي درانجام وظايف وتكاليفي كه اين دستگاهها به انجمن هاي صنفي محول ميكنندوآمادگي براي ارائه مشورتهاي لازم به آنها.

15- ايجادارتباط باتشكلهاوسازمانهاي مرتبط باوظايف انجمنهاي صنفي ياكانونهاي مربوط در كشوردرچارچوب فعاليتهاي صنفي وقوانين ومقررات كشور.

16- شركت درمذاكرات حرفه اي،علمي وتخصصي باسايرسازمانهاي ذيربط مشمول قانون وانعقادپيمانهاي دسته جمعي باسازمانهاي كارگري.

17-چاپ ونشرتخصصي.

درباره انجمن:

anjoman betonانجمن بتن استان البرز با  كوشش درجهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوني اعضاء از طريق ايجاد زمينه هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن و همچنین جمع آوري اطلاعات،بررسي وتحقيق درباره مشكلات ، شناخت ونيازهاي واولويتهای صنعت ساختمان تاسیس گردیده است. برنامه ريزي براي تأمين نيازهاي صنفي، آموزش،توسعه وگسترش فعاليتها و كوشش درارتقاءبهره وري منابع و ظرفيت توليد،انتقال نوآوري تكنولوژيك از دیگر اهداف این انجمن می باشد.

اوقات شرعی

تماس با ما

انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن

آماده وقطعات بتنی استان البرز 

آدرس: كرج، مهرويلا، خيابان درختي،

بلوارشهيد حدادي،نبش كوكب شرقي

ساختمان آريا، طبقه سوم واحد شش

  تلفن تماس:33526087 و 33523027

  ايميل:     info@anjomanbeton.com 

                                                                                                                                                                                              

شما اینجا هستید: صفحه نخست درباره انجمن وظايف اساسي و عام انجمن