ائتلاف

ائتلاف توسعه پایدار البرز  

ادامه مطلب...

مشروح مذاکرات همایش بتن آماده استاندارد،ارتقاء کیفیت ساخت و ساز،حفظ سرمایه های ملی

ادامه مطلب...

براساس قانون استفاده ازبتن آماده استاندارداجباری گردید

مدیر روستا-معاون خدمات شهری شهرداری کرج

مدیرروستا خواستار شد:

فروش بتن آماده استاندارد به ساختمان های فاقد مجوز ممنوع شود

ادامه مطلب...

زلزله خطرناک نیست

ساخت وسازغیراستانداردخطرناک است