سایت در حال بروز رسانی می باشد. 

قوانین مربوط به آزمایشگاه بتن

 آزمایشگاه بتن ونحوه نظارت برفعالیت آنها درسطح استان البرز
مفاد قانونی :
1- ماده 9قانون سازمان ملی استاندارد ومصوبه شماره 79880/ت30891ه مورخه 84/12/23 هیئت وزیران ،نظارت براستانداردهای اجباری مصالح ساختمانی درکلیه مراحل تولید وتوزیع ومصرف میباشد.
2- ماده 9مصوبه یادشده مسئولیت نظارت براستاندارد های اجباری وآیین نامه مذکور به عهده سازمان ملی استاندارد ایران میباشد.

نرخ بتن آماده ازتاریخ 95/03/01

باتوجه به افزایش نرخ سیمان وهزینه های بالاسری قیمت بتن آماده استاندارد وخدمات آن ازتاریخ 95/03/01 بشرح ذیل تعیین وبه امضا کلیه تولیدکنندگان بتن آماده عضو انجمن رسیده است:

1-  نرخ بتن آماده بارده C20 با حداقل 350کیلوگرم سیمان هرمترمکعب باحمل وپمپاژیک میلیون وبیست هزارریال.

2- سایر رده ها به ازاءهرپنجاه کیلوگرم سیمان افزایش یا کاهش ،قیمت بتن مبلغ پنجاه هزارریال تغییرات خواهد داشت .

3- حقوق دولتی (9%مالیات برارزش افزوده )به قیمتهای فوق اضافه خواهدشد.

تقدیر استاندار البرز ازانجمن بتن

loh 

بی اعتباری نتایج آزمون آزمایشگاه های فاقد تأییدیه از سازمان ملی استاندارد

اداره کل استاندارد استان البرز طی نامه ای خطاب به ریاست سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان البرز اعلام نمودند:

نتایج آزمون آزمایشگاههای فاقد تأییدیه ازسازمان ملی استاندارد را بی اعتبار دانستند ودراین نامه تنها 8آزمایشگاه ذیل که دارای گواهی تأیید صلاحیت میباشند را جهت ارجاع امور خدمات آزمایشگاهی معرفی نموده است.ضمناً رونوشت همین نامه به دفتر فنی استانداری وسازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز اعلام گردیده است.

 

زلزله خطرناک نیست

ساخت وسازغیراستانداردخطرناک است

 

thumb zelzele

Please publish modules in offcanvas position.