مشروح مذاکرات همایش بتن آماده استاندارد،ارتقاء کیفیت ساخت و ساز،حفظ سرمایه های ملی

ادامه مطلب...

براساس قانون استفاده ازبتن آماده استاندارداجباری گردید

مدیر روستا-معاون خدمات شهری شهرداری کرج

مدیرروستا خواستار شد:

فروش بتن آماده استاندارد به ساختمان های فاقد مجوز ممنوع شود

ادامه مطلب...

ابلاغ الزام استفاده ازبتن آماده استاندارد درساخت وساز شهری

banner

زلزله خطرناک نیست

ساخت وسازغیراستانداردخطرناک است