تعطیلی یک شرکت بتنی مجری طرح های عمرانی غیر استاندارد

تعطیلی یک شرکت تهیه بتن غیر استاندارد در استان البرز
یک شرکت بتن که مجری طرح های عمرانی شهر کرج بود به جهت فقدان گواهی استاندارد و پروانه بهره برداری تعطیل شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان البرز یک شرکت بتن که مجری طرح های عمرانی شهر کرج بود به جهت فقدان گواهی استاندارد و پروانه بهره برداری تعطیل شد ، پرونده این شرکت در قالب گشت مشترک با حضور رییس شعبه نهم این اداره کل و کارشناسان سازمان صنعت ، معدن و تجارت و  کارشناسان استاندارد بازرسی و پرونده تخلف برای این واحد تشکیل گردید رای محکومیت شرکت موصوف در شعبه تجدید نظر تایید در تاریخ 94/06/11 با حضور عوامل انتظامی اجرا گردید.

 

مشروح مذاکرات همایش بتن آماده استاندارد،ارتقاء کیفیت ساخت و ساز،حفظ سرمایه های ملی

ادامه مطلب...

براساس قانون استفاده ازبتن آماده استاندارداجباری گردید

مدیر روستا-معاون خدمات شهری شهرداری کرج

مدیرروستا خواستار شد:

فروش بتن آماده استاندارد به ساختمان های فاقد مجوز ممنوع شود

ادامه مطلب...

زلزله خطرناک نیست

ساخت وسازغیراستانداردخطرناک است